Права, функции и обязанности Премьер-министра Украины. (Исполнительная власть)

Это сообщение из категории [ Политика ]

Права, функции и обязанности Премьер-министра Украины. (Исполнительная власть)

Права, функции и обязанности Премьер-министра Украины. (Исполнительная власть)

Оригинал: http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/49/vsn49_11.pdf
Все цитаты оттуда, мои комментарии после каждого пункта. Паралельно можете читать конституцию, однако о Премьер-министре информации кот наплакал.

 

[adsense]

Згідно з положеннями Основного Закону (ч. 5 ст. 114) Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Відразу ж треба наголосити, що це єдине по-суті повноваження Прем’єр-міністра України, закріплене в основному законі, решту повноважень описує Закон та Регламент Кабінету Міністрів України. Вже через такий факт, ми можемо говорити про пріоритетність та важливість цієї функції.

Конституція передбачає вирішальну роль Прем’єр-міністра України у визначенні основних напрямів і порядку організації діяльності уряду, які повинні відповідати Конституції, законам України, указам президента України (4, с.256).

Речь идет о том, что главной функциею Премьер-министра Украины является управление Кабинетом министров с целью исполнения программ утвержденных парламентом. С этого следует понять несколько вещей:

1). Не все программы придумывает и пишет Премьер-министр Украины, но он должен исполнять все, которые утверждены парламентом Украины.

2). Основную роль играет именно парламент, который утверждает, вносит или дополняет программу государства, законы и законодательные акты.

Таким образом стает сложно  винить премьер-министра, за законодательные акты парламента, если премьер-министр не имеет влияние на них. А вот отвечать и нести ответственность приходится именно Премьер-министру.

Крім того, Закон та Регламент доповнюють положення Конституції і говорять про те, що Прем’єр-міністр спрямовує роботу не лише на виконання Програми діяльності уряду, але й на забезпечення проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави (п. 1 ч. 1 ст. 44 Закону; п. 1 ч. 2 параграфа 8 Регламенту).

Організаційна функція включає в себе, окрім керівництва, також координацію і спрямування. Про керівництво зазначає Основний Закон держави. Про координацію, тобто спільність дій усіх ланок системи, в даному випадку усіх структурних елементів уряду говорить п. 2 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» де зазначається, що Прем’єр-міністр України координує діяльність членів Кабінету Міністрів України. Крім того, Регламент Кабінету Міністрів України говорить про координацію не лише членів Кабінету Міністрів, але й інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій.

Координація як складова частина організаційної функції полягає в тому, що Прем’єр-міністр України як глава уряду повинен погоджувати всі спірні питання з міністрами свого Кабінету, керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, злагоджувати всі «гострі кути» та виробляти спільну, єдину політику уряду.

Також, відповідно до Закону та Регламенту Кабінету Міністрів України, глава уряду формує порядок денний та скликає засідання Кабінету Міністрів України, головує на них.

Тут все просто и понятно. Кроме управления, Премьер-министр занимается координацией, как отдельных подразделений Кабинета Министров, так и всех вместе для общей работы. Так же, он должен решать все конфликты между министерствами. Такой себе менеджер и спикер.

Іншим не менш важливим напрямком діяльності Прем’єр-міністра України є його безпосередня участь у формуванні інших органів та інститутів влади. Йдеться про установчу (номінаційну, кадрову) функцію глави уряду. Хоча тут відразу потрібно зробити застереження і сказати, зо дана функція у випадку з Прем’єр-міністром України реалізується не повною мірою, себто частково. Установчу функцію Прем’єр-міністр України реалізує разом з парламентом України – Верховною Радою України, главою держави – Президентом України та урядом – Кабінетом Міністрів України.

Так, у випадку з Верховною Радою України, Прем’єр-міністр України вносить на розгляд парламенту подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України, а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України.)

У випадку з Кабінетом Міністрів України, Прем’єр-міністр України вносить на розгляд урядові: пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих адміністрацій та щодо внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій; подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України; подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України; подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу.

Зазначена взаємодія з Верховною Радою України доводить, що участь Прем’єр-міністра України у формуванні складу уряду є опосередкованою, більше того, достатньо формальною. Однак за певних політичних розкладів, які дають главі уряду міцну проурядову більшість в парламенті, власне Прем’єр-міністр України визначатиме хто яке міністерство займатиме в його кабінеті.

Достаточно спорная и не практичная позиция. По сути, Премьер-министр никого не назначает на должности министров и т.д. А только рекомендует их, а парламент и Президент уже говорят «да» или «нет». С одной стороны, возможно это и хорошо, так как будет какой-то кадровый контроль. А с другой стороны это просто связывание рук Премьер-министра. Ведь помимо назначения, Премьер-министр не может и уволить. Вот представьте, что Вы занимаете место Менеджера в организации, Вам дали задание, Вы должны его возложить на непосредственного исполнителя. Вы даете ему указания, а он ничего не делает. И тут получается ситуация, в которой Вы, вроде бы, как и не виноваты, не Вы же не делаете указания свыше, а человек, который у Вас в подчинении, грубо говоря. Вы, конечно же захотите уволить такого сотрудника, так как он не делает то, за что Вам потом отвечать. И нанять толкового, который будет исполнять то, что Вы утвердили. Но тут незадача, сами уволить Вы не можете. Вы направляете прошение директору или правительству директоров, а они в свою очередь Вам отказывают в увольнении сотрудника. А виноватые за исполнение Вы, а не он. Кто смотрел фильм «Зеленая миля» там была схожая ситуация, когда в их компанию приписали сынка начальника. Он беспредельничал, но они не могли ничего сделать и пришлось им его терпеть, вот только в фильме, они за него не отвечали.

Ще однією функцією, яка притаманна Прем’єр-міністру України, є представницька. Згідно з Законом Прем’єр-міністр України представляє Кабінет Міністрів у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами. Більше того, у деяких європейських країнах особливо з парламентською формою правління, Прем’єр-міністр хоч і не є де-юре главою держави, однак де-факто виконує таку роль.

Ще одним напрямом діяльності глави уряду є його діяльність на міжнародній та міждержавній арені. Йдеться про зовнішньополітичну функцію Прем’єр-міністра України, які відображена у тому, що: він вступає у відносини з іншими урядами іноземних держав; веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента України; вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, украдених від імені Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України підписує акти Кабінету Міністрів, де бере важливу участь у право творенні вищого органу в системі органів виконавчої влади. Також скріплює підписом акти Президента України у випадках передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції України беручи участь у право творенні, які здійснює глава держави.

Дане скріплення підписом Прем’єр-міністра України відбувається у випадках, коли глава держави видає указ:

–         про призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України, прийняття вірчих та відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав;

–         за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України;

–         про утворення судів;

–         про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану.

Оригінал пунктів і сама стаття 106 Конституції України: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

Это значит, что юридически ответственный за исполнение некого акта главы государства отвечает представитель исполнительной власти, который скрепил этот акт своею подписью.

Это не есть процедура одобрения Кабинетом Министров Украины указов Президента Украины. Она только свидетельствует факт ознакомления с указом и возлагает обязательства на Премьер-министра Украины и правительство исполнить данный нормативно-правовой акт.

Выводы:

Главной функцией премьер-министра является управление кабинетом министров, организовывать работу и исполнять программу, которую утвердила верховный парламент и президент. А так же исполнять акты главы государства и вести внешнюю политическую деятельность от лица Кабинета-министров Украины.

Если говорить вкратце, то, если за премьером не стоит большинство в парламенте, то премьер играет маленькую роль в правительстве. Если смотреть со стороны ответственности, то глава правительства несет ответственность за исполнение указа правительства вместе с профильным министром, в то время как депутаты, которые утверждают эту программу, не несут ответственности за голосование.

В кадровых изменениях, премьер-министр играет незначительную роль, так как не может единолично назначать, или увольнять людей на ту или иную должность. Однако, при условии парламентской поддержки именно премьер-министр играет главную роль в кадровых назначениях. Так же, премьер-министр Украины не назначает Голову Центрального Банка Украины, таким образом, стает тяжело контролировать и корректировать его действия и ценовую политику в целом. Голову Центрального Банка Украины предлагает Президент Украины, а утверждает Парламент путём открытого голосования.

Единственное, что стоит отметить, так это то, что на роль Премьер-министра достаточно хорошего координатора, то есть менеджера, так как Премьер-министр в большей степени управляет исполнением принятых Парламентов законов, законодательных актов, а так же законодательных актов и указов Президента.

Так же, меня удивило то, что в конституции ничего конкретного о обязанностях, правах и функциях Премьер-министра Украины нету. Не странно, что люди об этом мало знают, а ведь это важно для понимания принципов работы всех веток власти как отдельно, так и в целом.

И хотя я, пока что, не был Премьер-министром Украины и не знаю действительных возможностей и рычагов в нашей стране, но судя по Конституции, в которой считаю должна в обязательном порядке быть такая информация, быть Премьер-министром в нашей стране достаточно рискованно. Так как можно быть защитным щитом для Парламента и Президента Украины от народа. И в любой момент можно стать козлом отпущений.

[ad_adaptive]

В данном разделе статьи использовались материалы:

  1. Функції Прем’єр-міністра України – В. Кобрин: http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/49/vsn49_11.pdf
  2. Конституція України: Розділ VI – КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&page=3#531

  1. Википедия «Премьер-министр Украины»

Автор: TranceFM
Тема: Права, функции и обязанности Премьер-министра Украины. (Исполнительная власть)
Дата написания: 04.02.2010

Оцінити:
ФигняОтлично (Еще не оценили)
Завантаження...
Популярність: 8 341 views


Ви можете слідкувати за всіма оновленнями цієї теми через RSS 2.0 feed. Ви можете залишити відгук, або trackback з вашого сайту.

1 Комментарий для “Права, функции и обязанности Премьер-министра Украины. (Исполнительная власть)”

  • Геннадий
    18 Травня, 2014, 16:53

    …і знову ніяких обов”язків…

Оставить комментарий